Apstiprināts

                ar direktores rīkojumu

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Rīgas Avotu pamatskolā

 1. Vispārīgie jautājumi  

 1.1.         Dokuments izstrādāts, lai nodrošinātu vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanās procesa sastāvdaļai.

1.2.         Dokumenta uzdevumi ir:

1.2.1.     atvieglot darbu ar normatīvajiem dokumentiem vērtēšanas jomā, akcentējot būtiskās valstiskās prasības;

1.2.2.     sistematizēt izglītības iestādē pieņemtos lēmumus, rīkojumus, metodiskos ieteikumus, vērtējot izglītojamo sasniegumus konkrētu izglītības programmu apguvē;

1.2.3.     informēt izglītojamos un viņu vecākus par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību valstī un izglītības iestādē.

1.3.         Dokuments ir adresēts izglītības iestādes pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem.

1.4.         Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izpildītāji ir izglītības iestādes skolotāji, izglītojamie un izglītības iestādes Pedagoģiskā padome.

 2.            Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un tās vadība izglītības iestādē

 2.1.         Izstrādājot mācību priekšmetu programmas un tematiskos plānus, skolotājs:

2.1.1.     tajos norāda tematiskā un summatīvā vērtējuma pārbaudes darbus, to veidus, formas un norises datumus;

2.1.2.     katras mācību satura tēmas ietvaros uzrāda arī citus izglītojamo vērtēšanas metodiskos paņēmienus;

2.1.3.     par konkrētiem pārbaudes darbu datumiem un novērtējuma kritērijiem informē izglītojamos.

2.2.         Minimālais vērtējumu skaits semestrī atkarīgs no stundu skaita nedēļā  

Stundu skaits   nedēļā

1

2

3-4

5-6

Pārbaudes darbu   skaits semestrī

3

3

4

5

2.3.         Izglītības iestādes administrācija:

2.3.1.     katra semestra sākumā, pamatojoties uz mācību priekšmetu skolotāju pārbaužu darbu grafikiem, veido izglītības iestādē vienotu pārbaudes darbu grafiku, kurš atrodas izglītojamajiem, vecākiem un skolotājiem vienmēr pieejamā vietā. Pārbaudes darbu plānojumā – grafikā tiek iekļauti 10 ballu vērtējumam atbilstošie pārbaudes darbi, tai skaitā arī ilgstošākā laika posmā veikto uzdevumu, projektu, radošo, praktisko darbu, pētījumu u.c. izpildes noslēguma darbi. Vienā dienā katrai klasei nedrīkst būt vairāk par diviem pārbaudījumiem. Pamatotas izmaiņas minētajā plānā - grafikā var tikt izdarītas tikai pēc to saskaņošanas ar izglītojamajiem un izglītības iestādes administrāciju.

2.3.2.     direktores vietnieks izglītības jomā regulāri mācību gada laikā apkopo un analizē izglītojamo sasniegumus izglītības iestādē (izglītības iestādes, klases un izglītojamo vidējās atzīmes izmaiņas, statisko informāciju).

Balstoties uz priekšmetu skolotāju mācību sasniegumu atskaiti un analīzi, katra semestra beigās veic izglītības iestādes mācību darba analīzi, pedagoģiskās padomes sēdē ar to iepazīstina visus pedagogus un kopīgi izvirza uzdevumus turpmākajam darbam.

2.3.3.     vecāku sapulcēs vai individuāli vecākus informē par izglītojamo zināšanu vērtēšanas kārtību.

 3.            Mācību sasniegumu vērtēšanas norise un vadība

 3.1.         Izglītojamo darbība tiek vērtēta:

3.1.1.     balstoties uz šādiem vērtēšanas pamatprincipiem:

•             prasību atklātības un skaidrības principu;

•             pozitīvu sasnieguma summēšanas principu;

•             vērtējumu atbilstības principu;

•             pārbaudes veidu dažādības principu;

•             vērtēšanas regularitātes principu;

•             vērtējuma obligātuma principu.

 3.1.2.     Izmantojot mācību sasniegumu vērtēšanas formas:

•             mutiskā;

•             rakstiskā;

•             praktiskā;

•             kombinētā.

3.1.3.     Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē:

•             10 ballu skalā atbilstoši Valsts standartam un mācību priekšmeta programmai, izņemot 1. klasi, kurā tas tiek veikts aprakstoši, un 2. līdz 3. klasi, kur tas tiek veikts saskaņā ar 23. pielikumu „Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana 10 ballu skalā”;

•             ieskaitīts/neieskaitīts (ieskaitīts, ja veikti 50% darba apjoma);

•             aprakstoši vai pašvērtējums (pēc skolotāja dotiem kritērijiem);

•             savstarpēji veikta pārbaude pēc kritērijiem (paši,grupā).

3.1.4.     Izmantojot sekojošas vērtēšanas metodiskos paņēmienus:

•             Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko mācību procesu.

Vērtējuma atspoguļošanas kārtība:

 „i”/„ni”(„i”, ja veikti 50% no darba apjoma) aprakstošs vai pašvērtējums pēc skolotāja dotiem kritērijiem savstarpēji veikta pārbaude pēc kritērijiem (paši, grupā).

 •             Kārtējā vērtēšana mācību procesa laikā, nosakot izglītojamā mācību sasniegumus, lai tos uzlabotu un saskaņotu mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto mācību metožu sasvstarpējo atbilstību, kā arī veicinot izglītojamā pašnovērtēšanas prasmes un atbildību.

•             Nobeiguma vērtēšana, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā arī izglītojamā produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskas temata daļas, semestra, mācību gada, kursa vai izglītības pakāpes nobeigumā.

 Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu,. skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtētājs, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta saturu un izglītības iestādē īstenoto pamatizglītības programmu.

 Summatīvās vērtēšanas skala:

 

Balles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Apguve %

1-32 %

33-59 %

60-84 %

85-100 %

3.1.5.     Vērtēšanas objektivitātes nodrošināšanai piemēro:

•             uzdevumu dažādību, diferencētību ar mērķi radīt iespējas katram izglītojamajam apliecināt savu kompetenci;

•             kritēriju (prasību) izskaidrojumu izglītojamajiem pirms pārbaudes darba, pārbaudes darba rezultātu taktisko kopējo analīzi (klases sasniegumi kopumā);

•             izlabotu pārbaudes darbu skolotājs atdod izglītojamajam kļūdu izpētei un labošanai.

3.1.6.     Nobeiguma plānotie pārbaudes darbi (10 ballēm atbilstošie) ir jāpilda visiem izglītojamajiem.

3.1.7.     Ja izglītojamais nav piedalījies pārbaudes darbā, tad viņam 2 nedēļu laikā ir jāveic līdzvērtīgs novērtējuma darbs.

3.1.8.     Pārbaudes darbā iegūtā vērtējuma uzlabošana ir pieļaujam tikai izņēmuma gadījumos:

•             ilgstoša slimošana (sākot no 1 nedēļas);

•             piedalīšanās mācību olimpiādēs, konkursos;

•             piedalīšanās ārzemju projektos, starptautiskajās sacensībās;

•             treniņnometnēs, konkursos;

•             profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mūzikas, mākslas, sporta u.c.);

•             obligātajos pasākumos.

3.1.9.     Uzlabot konkrēto vērtējumu izglītojamais var balstoties uz dokumentālu apliecinājumu (izziņa, iesniegums) un tikai vienu reizi.

3.1.10.   Izliekot vērtējumu semestrī, skolotājs vadās pēs saistošajiem MK noteikumiem, ņemot vērā arī neveiktos pārbaudes darbus un mājas darbu izpildes kvalitāti atbilstoši šīs kārtības 4.5. punktam.

3.1.11.   Semestra pagarinājums, atliekot vērtējuma (u) izlikšanu semestrī, var tikt noteikts ar direktores rīkojumu konkrētam izglītojamajam līdz vienam mēnesim. Par pamatu rīkojumam var būt dokumentāls apliecinājums par objektīvi kavētām mācību stundām. Semestra pagarinājuma laikā jāapmeklē skolotāja noteiktās konsultācijas un jānokārto visi plānotie un organizētie pārbaudes darbi.

4.            Izglītojamā mācību sasniegumu atspoguļošana

4.1.         Ja izglītojamais nav piedalījies nobeiguma pārbaudes darbā (nav bijis izglītības iestādē, stundā), e-klases žurnālā tiek fiksēts „n” un divu nedēļu laikā tiek ielikts vērtējums.

4.2.         Skolotājam vērtējums par pārbaudes darbu izglītojamajam jāpaziņo ne vēlāk kā pēc 1 nedēļas.

4.3.         Skolotājs drīkst anulēt darbu vai tā daļu, ja izglītojamais, darbu veicot, izmantojis neatļautus paņēmienus. Visa darba anulēšanas gadījumā izglītojamais saņem vērtējumu „nv”.

4.4.         Izglītības iestādi un klasi nevar pabeigt, ja kādā priekšmetā gadā ir saņemts atzinums „nv”.

4.5.         Ja skolotājs uzdod mājas darbus, tad tie obligāti ir jāatspoguļo e-klases žurnālā, norādot gan mājas darba veidu, gan saturu, gan vērtējumu. Mājas darbi tiek vērtēti ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Semestra beigās tiek izlikts mājas darbu izpildes summatīvais vērtējums – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” un tas tiek ņemts vērā, izliekot vērtējumu semestrī.

5.            Vecāku un izglītojamo informēšanas kārtība

5.1.         Mācību priekšmeta skolotājs līdz plkst. 17:00 ieraksta vērtējumus, kavējumus un mājas darbus e-klases žurnālā. Klases audzinātājs ne retāk kā reizi mēnesī veic e-klases žurnālā saņemto vērtējumu un kavējumu apkopošanu un analīzi.

5.2.         Līdz katra mēneša beigām klases audzinātājs izglītojamā ģimenei nosūta informāciju par izglītojamā sekmēm un kavējumiem, un atpakaļ saņem vecāku parakstītu e-klases sagatavoto sekmju izraksta pasakni nedēļas laikā.

5.3.         Direktores vietnieks izglītības jomā regulāri mācību gada laikā apkopo un analizē izglītojamo sasniegumus izglītības iestādē (izglītības iestādes, klases un izglītojamā vidējās atzīmes, statistisko informāciju).

5.4.         Vecāku sapulcēs un informācijas dienās vecāki var iegūt informāciju par izglītojamo zināšanas kārtību/ zināšanu līmeni.

6.            Atbalsts skolotājiem un izglītojamajiem

 Izglītības iestādes administrācija nodrošina:

•             mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības dokumenta pieejamību un skaidrojumu;

•             objektīva vērtējuma ieguvi;

•             iespēju apstrīdēt iegūto vērtējumu (pārbaudes darbos, semestrī).

Audzēkņiem un viņu vecākiem ir tiesības 1 nedēļas laikā pēc vērtējuma izlikšanas iesniegt oficiālu, pamatotu, rakstisku pieprasījumu vērtējuma pārskatīšanai. Pieprasījums izglītības vadībai ir jāizskata nedēļas laikā un par rezultātiem jāinformē iesniedzējs.

7.            Noslēguma jautājumi

7.1.         Vērtēšanas kārtība ir apspriesta pedagoģiskās padomes sēdē un apstiprināta ar direktores rīkojumu, tā ir saistoša visiem Rīgas Avotu pamatskolas darbiniekiem.

7.2.         Grozījumus vērtēšanas kārtībā var izdarīt pēc:

7.2.1.     MK noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā;

7.2.2.     izglītības iestādes pedagoģiskās padomes priekšlikumiem.

7.3.         Ierosinājumus grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tās rezultātos ieinteresētās personas: skolotāji, izglītojamie, izglītojamo vecāki. To var izdarīt individuāli, grupās un kolektīvi.

7.4.         Ierosinājumi iesniedzami rakstveidā, motivējot visu izmaiņu nepieciešambu.

7.5.         Grozījumus vērtēšanas kārtībā apstiprina izglītības iestādes direktore un ar tiem tiek iepazīstināti skolotāji, izglītojamie, izglītojamo vecāki.

7.6.         Vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2013./2014. m.g.