Pamatjoma

2015./2016. m.g.

  1. 1.      Mācību saturs

1.1.            Mācību priekšmetu programmu pilnveide iekļaujošās izglītības realizēšanai 4. – 6. klases mācību priekšmetos.

1.2.            Individuālo izglītības plānu īstenošana, izvērtēšana, korekcija.

1.3.            Audzināšanas programmas izvērtēšana un aktualizēšana.

  1. 2.      Mācīšana un mācīšanās

2.1.            Skolēnu portfolio veidošana 1. - 4. klasēs.

2.2.            Lasītprasme un patstāvīgais darbs.

2.3.            5. - 6. klases – apgūstamo prasmju definēšana, apguves izvērtēšana.

2.4.            Informācijas apmaiņas sistēmas starp izglītojamajiem, pedagogiem un vadību izvērtēšana.

  1. 3.    Atbalsts izglītojamiem.

3.1.            Pedagoga lomas maina no parasta mācību procesa organizatora uz skolēna izziņas procesa vadītāja lomu 1. - 4. klasēs.

3.2.            Rūpes par drošību un veselību.

3.3.            Atbalsts izglītojamo rakstura un personas veidošanai.

3.4.            Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu periodiska aktualizēšana.

  1. 4.    Skolas vide

4.1.            Veikt pētījumus par izglītojamo savstarpējām attiecībām “smagajās” klasēs. Ar analīzes rezultātiem iepazīstināt vecāki, izglītojamos un skolotājus.

4.2.            Uzlabot mikroklimatu katrā klasē un skolā kopumā, samazinot

fiziskās un emocionālās vardarbības gadījumu skaitu.

4.3.            Izglītības iestādes popularitātes veicināšana sabiedrībā.

  1. 5.    Resursi

5.1. 1.-4. klašu telpu apgāde ar projektoriem un ekrāniem, lai nodrošinātu interneta resursu izmantošanu mācību stundu laikā.

5.2. Veikt 1.-4. klašu mācībām piemērotu interneta resursu atlasi, iepazīstināt ar to skolotājus, sniegt rekomendācijas interneta resursu izmantošanai.