I.Vispārīgie jautājumi

 1.   Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas Avotu pamatskolā  uzturas izglītības iestādei nepiederošas personas.

 2.   Izglītības iestādei nepiederošas personas ir izglītojamā likumiskie pārstāvji vai persona, kas realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk – izglītojamā vecāki), viņu pilnvarotas personas un citas trešās personas.

 3.   Noteikumi neattiecas uz izglītības iestādes izglītojamiem un darbiniekiem.

 4.   Noteikumu 2.punktā minētās personas, uzturoties izglītības iestādē, ievēro izglītības iestādes vadības, pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas un Noteikumus.

 5.   Nepiederošo personu ierašanos skolā kontrolē skolas dežurants.

 II. Izglītojamo vecāku uzturēšanās izglītības iestādē

6.   Izglītojamā vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo uz izglītības iestādi, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām vai citām nodarbībām, uzturoties izglītības iestādes vadības norādītajā vietā.

6.1.      Visu klašu izglītojamo vecāki, aizbildņi, ģimenes locekļi  pavada un sagaida izglītojamos skolas 1.stāva vestibilā.

 7.   Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts pārvietoties pa izglītības iestādes telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.

 8.   Nepieciešamību izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām satikt izglītojamo mācību procesa norises laikā savlaicīgi nepieciešams saskaņot ar izglītojamā klases audzinātāju vai skolas administrāciju.

 9.   Izglītojamo vecāki un viņu pilnvarotās personas, kuras vēlas tikties ar pedagogu, izņemot informācijas dienās, izglītojamo vecāku sapulču laikos vai citos izglītības iestādes organizēto pasākumu izglītojamo vecākiem laikos, iepriekš vienojas ar pedagogu par tikšanās laiku telefoniski vai ar e-klases pasta starpniecību, netraucējot izglītības procesa norisi. Izglītības iestādes pedagogam ir pienākums informēt izglītības iestādes vadību un dežurantu par paredzēto tikšanos.

 10.    Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāpiereģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, izglītības iestādes darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 11.    Pedagogs, kurš organizē tikšanos, sagaida izglītojamā vecākus vai viņu pilnvarotās personas pie izglītības iestādes dežuranta.

 III. Citu nepiederošu personu uzturēšanās izglītības iestādē

 12.    Citām nepiederošām personām, kuras vēlas ienākt izglītības iestādē, jāreģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, izglītības iestādes darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 13.    Izglītības iestādes kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju amatpersonas un darbinieki, ierodoties izglītības iestādē, izglītības iestādes dežurantam uzrāda dienesta apliecību.

 14.    Par personām, kuras izglītības iestādē ieradušās sniegt pakalpojumus, izglītības iestādes dežurants informē izglītības iestādes direktoru un/vai direktora vietnieku saimnieciski administratīvajā darbā.

 15.    Citām nepiederošām personām ir tiesības piedalīties izglītības iestādes organizētajos pasākumos, iepriekš saskaņojot dalību ar izglītības iestādes atbildīgo personu par attiecīgā pasākuma organizēšanu, kā arī saņemot atļauju par pasākuma vai pasākuma dalībnieku fotografēšanu, audio un video ierakstu veikšanu.

 16.    Citām nepiederošām personām aizliegts pārvietoties pa izglītības iestādes telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.

 17.    Par citu nepiederošu personu uzturēšanos un pārvietošanos izglītības iestādē atbild izglītības iestādes darbinieks, pie kura šī persona ir ieradusies.

 18.    Izglītības iestādes dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no izglītības iestādes nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi vai ierašanās nav saskaņota.

 19.    Ja nepiederošas personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, izglītības iestādes dežurants nekavējoties informē izglītības iestādes vadību, kas pieņem lēmumu par Valsts policijas vai pašvaldības policijas izsaukšanu.

 20.    Izglītības iestādes darbinieku un izglītojamo pienākums ir informēt izglītības iestādes vadību vai dežurantu par aizdomīgu personu atrašanos izglītības iestādē vai tās teritorijā.

 

Direktors                                                                                                   I.Krūma