RĪGAS AVOTU PAMATSKOLA

 

Avotu iela 44, Rīga, LV-1009, tālrunis 2000690, 20004884,

 e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

 

 

Rīgā

21.08.2020.

Nr.PSA-20-1-nts

 

 

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas Avotu pamatskola (turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.

 

2. Noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.

 

3. Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Skolai nepiederošo personu uzturēšanos Skolā nosaka Skolas iekšējie noteikumi par kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Skolā.

 

II. Izglītības procesa organizēšana

 

4. Skolas izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Skolu, nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments), izdodot rīkojumu.

 

5. Skola, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumu “Mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi”, izmanto šādus izglītības procesa īstenošanas modeļus:

5.1.  A modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 9.klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem;

5.2.  B modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 9.klašu posmā notiek klātienē, ietverot no 40 līdz 60% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem;

5.3. C modelis, kurā mācības 1.-9. klasē notiek attālināti 100% mācību laika.

 

6. Skolā izglītības procesā īstenotie modeļi var tikt mainīti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.

 

7. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Skolas iekšējiem kārtības  noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar MK noteikumiem un Noteikumiem.

 

8. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam divu nedēļu/viena mēneša laikposmam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.

 

9. Skola par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā nekavējoties tiek informēti izglītojamie un Vecāki, nosūtot informāciju elektroniskas skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls).

 

III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu ievērošana un nodrošināšana

 

10. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Skolā, Skolas direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu.

 

11. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam rīcības shēmai (pielikums) šādām mērķgrupām:

11.1.      Skola – Departaments;

11.2.      Skolas direktors – darbinieki;

11.3.      Skola – izglītojamie;

11.4.      Skola – Vecāki;

11.5.      Vecāki / izglītojamie  –  Skolas direktors.

12. Skolas iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.

 

13. Skolas direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamo un darbinieku ierašanās nosacījumus Skolā, par distancēšanas nodrošināšanu koplietošanas telpās, par ēdināšanas organizēšanu, par interešu izglītības pulciņiem un pagarinātām dienas grupām.

 

14. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.
 

 

IV. Noslēguma jautājumi

 

15. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

 

16. Noteikumi ir ievietojami Skolas tīmekļvietnē www.avotuskola.riga.lv un izvietojami Skolas vestibilā redzamā vietā.

 

17. Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-žurnālu tiek nosūtīta Skolas vēstule ar informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.

 

18. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.

 

 

Direktora p.i.

J.Šmits