RĪGAS AVOTU PAMATSKOLA

Reģistrācijas Nr. 3612902961
Avotu  ielā  44,  Rīgā,  LV–1009, tālrunis 20006908, 20004884,
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Rīgā

22.10.2018.                                                                                                 Nr. PSA-18-7-nts

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu,

Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu

 

 

1.     Vispārīgie jautājumi

1.1.  Rīgas Avotu pamatskolas (turpmāk – Skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar:

1.1.1.     Izglītības likuma 54. panta 2. un 9. Punktu;

1.1.2.     Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. Punktu;

1.1.3.     Bērnu tiesību aizsardzības likumu;

1.1.4.     Ministru kabineta noteikumiem 24.11.2009. Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3., 5. un 6. Punktiem;

1.1.5.     Ministru kabineta noteikumiem 23.03.2010. Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”;

1.1.6.     Skolas nolikumu.

1.2.  Noteikumi nosaka:

1.2.1.     izglītības procesa organizāciju;

1.2.2.     izglītojamo tiesības un pienākumus;

1.2.3.     uzvedības noteikumus skolā;

1.2.4.     pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu;

1.2.5.     atbildību par noteikumu neievērošanu;

1.2.6.     rīcību pret  skolēniem ar agresīvu uzvedību;

1.2.7.     evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietojumu izglītības iestādē;

1.2.8.     kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas;

1.2.9.     alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu skolā un tās teritorijā;

1.2.10.kārtību, kādā izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām;

1.2.11.amatpersonas, kuras ir atbildīgas par izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem.

1.3.  Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta.

2.     Izglītības procesa organizācija

2.1.  Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas. Skola strādā vienā maiņā.

2.2.  Skolas parādes durvis atvērtas no plkst. 7.00 līdz 19.00.

2.3.  Nodarbības notiek klasēs, kabinetos, sporta bāzēs atbilstoši stundu sarakstam..

2.4.  Mācību organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Stundas garums 1.-9. klasēs ir 40 minūtes.

2.5.  Mācību stundu sākums ir plkst. 8.40. Skolā jāierodas ne vēlāk kā 8.30

2.6.  Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu. 1. zvans skan 2 minūtes pirms stundas sākuma, pēc kura skolēniem jādodas uz mācību telpu, atskanot 2. zvanam sākas mācību stunda.

2.7.  Starpbrīžu ilgums:

2.8.  pēc 1. stundas – 10 minūtes; pēc 2. stundas – 10 minūtes; pēc 3. stundas – 30 minūtes; pēc 4. stundas – 20 minūtes; pēc 5. stundas – 10 minūtes; pēc 6. stundas – 10 minūtes; pēc 7. stundas – 10 minūtes; pēc 8. stundas – 5 minūtes.

2.9.  Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas nākošajai dienai izliek pie informatīvā stenda 2. stāva gaitenī un skolotāju istabā.

2.10.    Skolēnu ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos. 1. – 4.un 7. klašu ēdināšana notiek pēc 3.stundas, 5.-6.un 8.-9.klašu ēdināšana notiek pēc 4.stundas.

7.-9.klases skolēni par pusdienu saņemšanu atzīmējas ar skolēnu e-karti pie validatora vai sarakstā.

2.11.  Pagarinātās dienas grupas ēdināšana (launags) notiek pēc 7. stundas (14.00) .

2.12.    Pagarinātās dienas grupas 1.-2. klasei darba laiks 13.00-18.00.

2.13.    Pasākumi skolā beidzas:
1.–6. klasēm –  ne vēlāk kā plkst. 20.00,
7.–9. klasēm –  ne vēlāk kā plkst. 21.00,

2.14.    Administrācijas un speciālistu pieņemšanas laiks izvietots pie informācijas stenda un uz telpas durvīm.

2.15.     Informācijas centra (bibliotēkas) izmantošanas kārtību nosaka skolas Bibliotēkas reglaments.

3.     Izglītojamo tiesības

3.1.  Iegūt pašvaldību apmaksātu pamatizglītību.

3.2.  Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, nepārkāpjot ētikas normas.

3.3.  Izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, bibliotēku, lasītavu, informātikas kabinetus un mācību līdzekļus.

3.4.  Saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību Skolā un tās organizētajos pasākumos.

3.5.  Ierosināt izveidot Skolas pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas nolikumam, Skolēnu pašpārvaldes reglamentam.

3.6.  Atbalstīt un aktīvi darboties ārpusstundu pasākumos un Skolas sabiedriskajā darbībā;

3.7.  Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem.

3.8.  Atrasties dzīvībai un veselībai drošos apstākļos skolā un tās organizētajos pasākumos.

3.9.  Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos mācību priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un ārpusstundu nodarbībās.

3.10.    Stundās un nodarbībās strādāt netraucēti.

3.11.    Iepazīties ar izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību skolā.

3.12.    Saņemt motivētu savu zināšanu vērtējumu.

3.13.    Pārstāvēt skolu olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos.

3.14.    Zināt iespējamo pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu.

3.15.    Zināt, kāda atbildība ir par iekšējās kārtības noteikumu nepildīšanu.

3.16.    Saņemt konsultācijas un citu atbalstu no skolas pedagogiem, administrācijas un atbalsta personāla.

3.17.    Saņemt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību.

3.18.    Piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā.

3.19.    No stundām brīvajā laikā piedalīties savas klases telpas uzkopšanā, skolas apkārtnes un pilsētas sakopšanas talkās.

3.20.    Saņemt ēdināšanas pakalpojumus skolā. 

4.     Izglītojamo pienākumi:

4.1.  Iegūt pamatizglītību.

4.2.  Ievērot Skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus.

4.3.  Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību.

4.4.  Apmeklēt visas mācību stundas. Mācīties sistemātiski un atbilstoši savām spējām, pildīt mājas darbus un gatavoties mācību stundām.

4.5.  Ierasties uz mācību stundām un citām nodarbībām savlaicīgi. Pēc pirmā zvana doties uz mācību kabinetu, ar otro zvanu atrasties mācību telpā.

4.6.  Stundās un nodarbībās ievērot disciplīnu, pedagogu prasības.

4.7.  Iepazīties ar mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņām nākošajai dienai.

4.8.  Ierasties uz mācību stundām un ārpusstundu nodarbībām, līdzi ņemot pedagoga noteiktos mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu un mājas darbu burtnīcas, rakstāmlietas).

4.9.  Ievērot pieklājību, pašsavaldīšanos un citas uzvedības kultūras prasības saskarsmē ar pedagogiem, darbiniekiem un skolas biedriem;

4.10. Skolēniem ar savu uzvedību veicināt kulturālas uzvedības normu ievērošanu;

4.11. Cienīt sevi un citus, turēt doto vārdu.

4.12. Saudzēt skolas inventāru, telpas, mēbeles, mācību grāmatas un citus piederumus.

4.13. Rūpēties par mācību grāmatu un skolas inventāra saglabāšanu. Skolas mācību grāmatas bojāšanas gadījumā tās vērtība jāatmaksā vai jāiegādājas sabojātās vietā jauna.

4.14. Ievērot drošības instrukcijas, Kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos, ceļu satiksmes noteikumus mācību ekskursijās, pārgājienos, sporta un citos masu pasākumos.

4.15. Ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības, darba drošības noteikumus fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības, sporta un citās mācību stundās.

4.16. Ar savu rīcību un uzvedību neapdraudēt savu un citu cilvēku veselību un dzīvību. 

5.     Uzvedības noteikumi

5.1.  Uzvedības noteikumi skolā:

5.1.1.     Skolā un tās teritorijā aizliegta alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu glabāšana, realizēšana, iegādāšanās un lietošana, kāršu un azartspēļu spēlēšana;

5.1.2.     Izglītojamajiem ir aizliegta necenzētu vārdu lietošana.

5.1.3.     neienest skolā un tās teritorijā sprāgstvielas, kaitīgas ķīmiskās vielas;

5.1.4.     ierasties skolā uz mācībām lietišķā stila apģērbā, atbilstoši savam vecumam, sezonai, tīram un kārtīgam;

5.1.5.     uz skolas un valsts svētkiem ierasties svētku apģērbā;

5.1.6.     no mācībām brīvajā laikā skolas telpās uzvesties klusu, lai netraucētu pārējām klasēm mācību darbu;

5.1.7.     virsdrēbes (lietussargi, cepures u.c.) jāatstāj garderobē. Mācību telpās ienākt virsdrēbēs un tur tās glabāt nav atļauts;

5.1.8.     ielas apavi jāatstāj garderobē maisiņā, skolā drīkst atrasties tikai maiņas apavos;

5.1.9.     aizliegts atstāt virsdrēbēs vērtīgas personiskās mantas, skola neatbild par virsdrēbēs atstātajām vērtīgajām mantām;

5.1.10.pārtikas produktus lietot tikai skolas ēdamzālē;

5.1.11.aiziet no mācību stundām drīkst uz vecāku iesnieguma pamata, iepriekš informējot klases audzinātāju vai administrāciju;

5.1.12.akūtas saslimšanas gadījumā var aiziet no stundām ar skolas medmāsas atļauju, par to informējot klases audzinātāju vai skolas administrāciju.

5.1.13.kavējumu attaisnojošas zīmes iesniegt klases audzinātājam ne vēlāk kā 2 dienas pēc ierašanās skolā.

5.1.14.kavējumus drīkst attaisnot:  ārsts;  mācību priekšmeta pedagogs;  klases audzinātājs;  vecāki - ne vairāk kā 5 kavētas dienas semestrī.

5.1.15.Ārkārtas situācijās ievērot evakuācijas rīcības plānu, kas atrodas skolas gaiteņos.

5.2.  Uzvedības noteikumi stundā:

5.2.1.     izslēgt stundās, pasākumos, nodarbībās mobilos telefonus, CD/DVD atskaņotājus, radio, portatīvos un plaukstdatorus. Nelietot fotoaparātus, kameras un citas ierīces, kas traucē mācību stundu. Tie nedrīkst atrasties uz sola;

5.2.2.     stundu (nodarbību) laikā jāievēro disciplīna un klusums. Jārūpējas par kabineta un savas darba vietas kārtību un tīrību;

5.2.3.     uz sporta stundām ierasties sporta tērpā un maiņas sporta apavos;

5.2.4.     ja ir nokavēts stundas (nodarbības) sākums, skolēnam, ieejot mācību telpā, jāatvainojas skolotājam par stundas (nodarbības) traucēšanu;

5.2.5.     pēc mācību stundas jāsakārto sava darba vieta, jāpaceļ papīri, pēc skolotāja uzaicinājuma jāpaceļ krēsls.

5.3.  Uzvedības noteikumi starpbrīdī:

5.3.1.     starpbrīžos skolēni atstāj klases telpu;

5.3.2.     starpbrīžos skolēni uzturas skolas telpās un labvēlīgos laika apstākļos – skolas teritorijā;

5.3.3.     jāievēro kulturālas uzvedības un saskarsmes normas;

5.3.4.     skolēniem jāizpilda skolas pedagogu, darbinieku un skolas dežuranta prasības;

5.3.5.     aizliegts sēdēt uz palodzēm, grīdas, skriet pa gaiteņiem un kāpnēm;

5.3.6.     saudzēt gaiteņos un skolas pagalmā esošos zaļos augus.

5.4.  Uzvedības noteikumi pasākumos:

5.4.1.     ievērot drošības instrukcijās noteikto kārtību;

5.4.2.     klases pasākumu laikā izglītojamais ir līdzatbildīgs par kārtību un tīrību pasākuma norises laikā;

5.4.3.     pēc pasākuma klases telpu dalībnieki atstāj sakārtotu.

5.5.  Uzvedības noteikumi ēdamzālē:

Jāievēro kārtība, higiēnas prasības, kā arī saudzīgi jāizturas pret ēdnīcas inventāru. Jāievēro galda kultūru, jāveic pašapkalpošanos (saņemt pusdienas, aiznest lietotos traukus).

5.6.  Izglītojamajiem ir saistoši drošības un uzvedības noteikumi fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības un tehnoloģiju kabinetos, sporta zālē un sporta bāzēs.

6.     Pamudinājumu un apbalvojumu kārtība

6.1.  Par labu mācību, sabiedrisko darbu, panākumiem mācību priekšmetu skolas un rajona olimpiādēs, aktīvu un rezultatīvu sporta darbu, izglītojamie saņem Skolas Pateicības rakstus, Atzinības rakstus un balvas;

6.2.  katru gadu martā klases izvirza kandidātus skolas Gada skolēnam, kuri piedalās konkursā par titula “Gada skolēns” iegūšanu;

6.3.  par izglītojamā centību mācībās, pozitīvu attieksmi pret darbu skolas administrācija izsaka pateicību vecākiem:

 

 

Līmenis

Amatpersona

Pamudinājumu un apbalvojumu veidi

Iespējamā rīcība

1

Priekšmeta skolotājs

 • Uzslava
 • Mutiska pateicība
 • Ieraksti dienasgrāmatās un e-klasē.
 • Pateicība vecākiem
 • Pateicības, atzinības mācību priekšmetā

Rosina augstākiem apbalvojumiem

2

Klases audzinātājs

 • Uzslava
 • Mutiska pateicība
 • Pateicība dienasgrāmatās un e-klasē.
 • Pateicība vecākiem
 • Atzinības vēstule

Rosina augstākiem apbalvojumiem

3

Direktora vietnieki

 • Atzinības par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, sportā, ārpusklases darbā;
 • Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju sveikšana;
 • Sportā – atzinības raksti u.c. apbalvojumi;
 • Pateicības raksti vecākiem

Rosina augstākiem apbalvojumiem

4

Direktors

 • Labāko skolēnu – olimpiāžu uzvarētāju, viņu skolotāju un vecāku pieņemšana;
 • Skolas iespēju izmantošana materiālo balvu piešķiršana

Rosina augstākiem pašvaldības apbalvojumiem

5

Pedagoģiskās padomes sēde

 • Atzinības rakstu piešķiršana
 • Informācijas ievietošana uz ziņojumu dēļa

Rosina direktoru apbalvot:

 • Uzvarētājus olimpiādēs;
 • Izlaidumā – labākos absolventus

7.     Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

7.1.  Par stundas traucēšanu izglītojamais tiek izsūtīts no klases un dodas uz citu norādītu telpu, kur apgūst stundas vielu cita - norīkota pedagoga vadībā, ko pēc tam novērtē priekšmeta skolotājs.

7.2.  Ja skolnieks stundā lieto mobilos telefonus, CD/DVD atskaņotājus, radio, portatīvos un plaukstdatorus, skolnieks pēc skolotāja pieprasījuma izslēdz ierīci un novieto to uz skolotāja galda, stundas vai dienas beigās skolnieks var saņemt ierīces atpakaļ.

7.3.  Par necenzētu vārdu lietošanu izglītojamie raksta paskaidrojumu, bet atkārtotā gadījumā tiek sastādīts akts, kas var tikt virzīts uz Pašvaldības policiju vecāku sodīšanai.

7.4.  Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamais raksta paskaidrojumu skolas direktoram. Tas glabājas izglītojamā personas lietā.

7.5.  Par atkārtotu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamais tiek aicināts uz administrācijas sēdi.

7.6.  Par nodarījumu klases audzinātājs, priekšmeta pedagogs vai skolas administrācija var piemērot sodu:

7.6.1.      izteikt mutisku vai rakstisku aizrādījumu,

7.6.2.      ierakstīt piezīmi e- klasē,

7.6.3.      ierakstīt piezīmi e - dienasgrāmatā,

7.6.4.     telefoniski vai elektroniski ziņot vecākiem vai aizbildņiem,

7.6.5.     direktors var izteikt rakstiski brīdinājumu vai rājienu, to glabā personas lietā,

7.6.6.     uzaicināt izglītojamo uz administrācijas sanāksmi, Skolas padomes, Vecāku padomes sēdi un dot pārbaudes laiku. Pēc tā beigām izglītojamais atskaitās par paveikto,

7.6.7.     uzaicināt izglītojamo kopā ar vecākiem uz pārrunām pie skolas administrācijas, uz Skolas padomes vai Vecāku padomes sēdi,

7.6.8.      sociālais pedagogs var rakstiski ziņot pašvaldības sociālajam dienestam.

7.7.  Direktors lemj par pilngadīgu izglītojamo iespējām turpināt izglītību skolā:

7.7.1.      ja izglītojamais neattaisnoti kavē vairāk kā 20 mācību stundas;

7.7.2.     nav vērtējuma, vai ir nepietiekams vērtējums gadā kādā no mācību priekšmetiem;

7.7.3.      trīs rakstiski aizrādījumi par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

8.      Kavējumu uzskaites kārtība

Rīcība neattaisnoti kavētu stundu gadījumā:

8.1.  Klases audzinātājs:

8.1.1.     Ja skolēns neattaisnoti kavējis 1 stundu, tad saņem mutisku aizrādījumu no klases audzinātāja;

8.1.2.     2 - 3 stundas, tad klases audzinātājs ieraksta e-dienasgrāmatā brīdinājumu;

8.1.3.     4 - 6 stundas, tad klases audzinātājs informē skolēna vecākus telefoniski un ieraksta e- dienasgrāmatā;

8.1.4.     7 - 10 stundas, tad klases audzinātājs aicina uz sarunu skolēnu ar vecākiem;

8.1.5.      ja kavēts vairāk par 10 stundām, klases audzinātājs sadarbībā ar sociālo pedagogu organizē sarunu ar skolēnu, lai noskaidrotu kavējumu iemeslu un novērstu to cēloni.

8.2.  Sociālais pedagogs:

8.2.1.      Ja neattaisnoti kavētas no 11-15 stundām, tad sociālais pedagogs risina problēmu ar skolēnu un skolēna vecākiem vai aizbildni, pēc vajadzības pieaicina skolas atbalsta personālu;

8.2.2.      Ja kavēts vairāk par 15 stundām, sociālais pedagogs sarunā pieaicina direktora vietnieku izglītības jomā.

8.3.  Direktora vietnieks izglītības jomā :

8.3.1.      Ja kavēts vairāk par 15 stundām, tad skolēnam tiek noteiktas obligātās konsultācijas mācību priekšmetā.

8.3.2.      Ja skolēns turpina kavēt mācību stundas, jautājumu izskata skolas vadības sēdē vai vecāku padomes sēdē

8.4.  Skolas vadība:

8.4.1.     Ja kavētas 20 stundas, tad skolēns ar vecākiem tiek izsaukts uz skolas vadības sēdi. Skolas vadības sēdē var izteikt mutisku vai rakstisku aizrādījumu, kas tiek pievienots skolēna personas lietai;

8.4.2.      Ja kavēts vairāk par 20 stundām, skola ziņo pašvaldības speciālistam.

9.     Disciplīnas pārkāpumu uzskaites kārtība

Rīcība disciplīnas pārkāpumu gadījumā:

9.1.  Klases audzinātājs:

9.1.1.     Ja izglītojamais pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus vienu reizi, tad raksta paskaidrojumu un klases audzinātājs ieraksta e-dienasgrāmatā brīdinājumu un atkarībā no pārkāpuma smaguma var informēt skolēna vecākus telefoniski;

9.1.2.     Ja  izglītojamais pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus vairākas reizes, tad klases audzinātājs aicina uz sarunu skolēnu ar vecākiem;

9.1.3.     Ja  izglītojamais pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus regulāri, klases audzinātājs sadarbībā ar sociālo pedagogu organizē sarunu ar skolēnu, lai noskaidrotu to iemeslu un novērstu to cēloni.

9.2.  Sociālais pedagogs:

9.2.1.     Ja  izglītojamais pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus regulāri, tad sociālais pedagogs risina problēmu ar skolēnu un skolēna vecākiem vai aizbildni, pēc vajadzības pieaicina skolas atbalsta personālu;

9.3.  Skolas vadība:

9.3.1.     Ja pēc sarunām sociālo pedagogu un ar vecākiem izglītojamais turpina pārkāpt iekšējās kārtības noteikumus, tad skolēns ar vecākiem tiek izsaukts uz skolas vadības sēdi. Skolas vadības sēdē var izteikt mutisku vai rakstisku aizrādījumu, kas tiek pievienots skolēna personas lietai;

9.3.2.     Ja arī pēc skolas vadības sēdes  iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšana  turpinās, skola ziņo pašvaldības speciālistam.

10. Īpašie gadījumi

10.1.       Izglītojamajam nekavējoties jāinformē kāds no skolas darbiniekiem, ja  nepiederošas personas atrodas skolas telpās vai tās teritorijā.

10.2.    Skolai nepiederošās personas ienākot skolā uzkavējas 1. stāva vestibilā, lai ar dežuranta palīdzību noskaidrotu iespēju kā satikt nepieciešamo skolas darbinieku, izglītojamo.

10.3.    Ja izglītojamais sabojājis Skolas īpašumu, ziņo izglītojamā vecākiem un vienojas par izdarītā kaitējuma seku likvidēšanu. Ja vienošanās nav panākta, skolas administrācija ziņo policijai.

10.4.    Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus Skola neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību sargājošām iestādēm.

10.5.    Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, skola ziņo vecākiem, policijai un nepieciešamības gadījumā ātrajai medicīniskajai palīdzībai.

10.6.    Katra izglītojamā pienākums ir iepazīties ar evakuācijas plānu un informāciju par operatīvo dienestu informēšanu, kas izvietoti katrā skolas stāvā un klasēs ziņojumu dēļa. Nepieciešamības gadījumā rīkoties atbilstoši plāna norādēm.

10.7.    Ugunsgrēka pazīmju gadījumā (dūmi, deguma smaka) izglītojamajam nekavējoties jāinformē kāds no skolas darbiniekiem, kurš izsauc ugunsdzēsējus, zvanot pa tālruni 112.

10.8.    Par jebkura riska vai ekstremālu situāciju, kura apdraud izglītojamo drošību vai veselību, nekavējoties ir jāziņo skolas vadībai.

11.  Kārtība, kādā izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām

11.1.    Izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs 1 reizi semestrī, semestra 1. nedēļā.

11.2.    Izglītojamā vecākus ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs katru gadu, septembrī.

11.3.    Ja iekšējās kārtības noteikumos tiek veikti grozījumi, tad klases audzinātājs iepazīstina ar tiem 3 nedēļu laikā pēc to pieņemšanas.

 

12.  Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos

12.1.Grozījumus var ierosināt skolas direktors, skolēnu pašpārvalde, Pedagoģiskā padome, Skolas padome, Vecāku padome un Dibinātājs.

12.2.Ar šo Iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu atzīt par spēku zaudējušu 06.10.2014. izdotos Iekšējās kārtības noteikumus.