RĪGAS AVOTU PAMATSKOLA

apstiprinu

Direktores p.i.   I. Krūma

Rīgā

 

2013. gada 25. septembrī.                                                                                      

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu, Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu.

 

I Vispārīgie jautājumi

1.      Rīgas Avotu pamatskolas (turpmāk – Skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar:

1.1.   Izglītības likuma 54. panta 2. un 9. Punktu;

1.2.   Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. Punktu;

1.3.   Bērnu tiesību aizsardzības likumu;

1.4.   Ministru kabineta noteikumiem 24.11.2009. Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3., 5. un 6. Punktiem;

1.5.   Ministru kabineta noteikumiem 23.03.2010. Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”;

1.6.   Skolas nolikumu.

2.      Noteikumi nosaka:

2.1.   izglītības procesa organizāciju;

2.2.   izglītojamo tiesības un pienākumus;

2.3.   uzvedības noteikumus skolā;

2.4.   pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu;

2.5.   atbildību par noteikumu neievērošanu;

2.6.   rīcību pret  skolēniem ar agresīvu uzvedību;

2.7.   evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietojumu izglītības iestādē;

2.8.   kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas;

alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu skolā un tās teritorijā;

2.9.   kārtību, kādā izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām;

2.10. amatpersonas, kuras ir atbildīgas par izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem.

3.      Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta.

II Izglītības procesa organizācija

4.      Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas. Skola strādā vienā maiņā.

5.      Skolas parādes durvis atvērtas no plkst. 700 līdz 1900.

6.      Nodarbības notiek klasēs, kabinetos, sporta bāzēs atbilstoši stundu sarakstam..

7.      Mācību organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Stundas garums 1.-9. klasēs ir 40 minūtes.

8.      Mācību stundu sākums ir plkst. 830. Skolā jāierodas ne vēlāk kā 820

9.      Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu. 1. zvans skan 2 minūtes pirms stundas sākuma, pēc kura skolēniem jādodas uz mācību telpu, atskanot 2. zvanam sākas mācību stunda.

10.  Starpbrīžu ilgums:

pēc 1. stundas – 10 minūtes; pēc 2. stundas – 10 minūtes; pēc 3. stundas – 20 minūtes; pēc 4. stundas – 20 minūtes; pēc 5. stundas – 10 minūtes; pēc 6. stundas – 10 minūtes;

pēc 7. stundas – 10 minūtes;

pēc 8. stundas – 5 minūtes.

11.  Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas nākošajai dienai izliek pie informatīvā stenda 2. stāva gaitenī un skolotāju istabā.

12.  Skolēnu ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos. Ēdināšana notiek pēc 3.un 4. stundas. Skolas ēdnīcā siltās pusdienas ēd:

pēc 3. stundas (1050)

   1.- 5. klašu skolēni,

pēc 4. stundas (1150)

   6.- 9. klašu skolēni,

13.  Pagarinātās dienas grupas ēdināšana notiek pēc 6. stundas (1340) .

14.  Pagarinātās dienas grupas 1.-4. klasei darba laiks 13.30-17.30.

15.  Pasākumi skolā beidzas:

1.–6. klasēm

–  ne vēlāk kā plkst. 2000,

7.–9. klasēm

–  ne vēlāk kā plkst. 2100,

16.  Administrācijas un speciālistu pieņemšanas laiks izvietots pie informācijas stenda un uz telpas durvīm.

17.  Informācijas centra (bibliotēkas) izmantošanas kārtību nosaka skolas Informācijas centra reglaments.

III Izglītojamo tiesības

18.  Iegūt pašvaldību apmaksātu pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vidējo izglītību.

19.  Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, nepārkāpjot ētikas normas.

20.  Izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, informācijas centru, bibliotēku, lasītavu, informātikas kabinetus un mācību līdzekļus.

21.  Saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību Skolā un tās organizētajos pasākumos.

22.  Ierosināt izveidot Skolas pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas nolikumam, Skolēnu pašpārvaldes reglamentam.

23.  Atbalstīt un aktīvi darboties ārpusstundu pasākumos un Skolas sabiedriskajā darbībā;

24.  Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem.

25.  Atrasties dzīvībai un veselībai drošos apstākļos skolā un tās organizētajos pasākumos.

26.  Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos mācību priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un ārpusstundu nodarbībās.

27.  Saņemt pedagogu konsultācijas.

28.  Stundās un nodarbībās strādāt netraucēti.

29.  Iepazīties ar izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību skolā.

30.  Saņemt motivētu savu zināšanu vērtējumu.

31.  Pārstāvēt skolu olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos.

32.  Zināt iespējamo pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu.

33.  Zināt, kāda atbildība ir par iekšējās kārtības noteikumu nepildīšanu.

34.  Saņemt atbalstu no skolas pedagogiem, administrācijas un atbalsta personāla.

35.  Saņemt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību un zobārstniecības pakalpojumus.

36.  Piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā.

37.  No stundām brīvajā laikā piedalīties savas klases telpas uzkopšanā, skolas apkārtnes un pilsētas sakopšanas talkās.

38.  Saņemt ēdināšanas pakalpojumus skolā.

 

IV Izglītojamo pienākumi:

39.  Iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību.

40.  Ievērot Skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus.

41.  Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību.

42.  Apmeklēt visas mācību stundas. To apmeklējums saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu ir obligāts.

43.  Mācīties sistemātiski un atbilstoši savām spējām, pildīt mājas darbus un gatavoties mācību stundām.

44.  Ierasties uz mācību stundām un citām nodarbībām savlaicīgi. Pēc pirmā zvana doties uz mācību kabinetu, ar otro zvanu atrasties mācību telpā.

45.  Stundās un nodarbībās ievērot disciplīnu, pedagogu prasības.

46.  Iepazīties ar mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņām nākošajai dienai.

47.  Ierasties uz mācību stundām un ārpusstundu nodarbībām, līdzi ņemot pedagoga noteiktos mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu un mājas darbu burtnīcas, rakstāmlietas, un 1.-4. klašu posmā dienasgrāmatu).

48.  Skaidri un salasāmi aizpildīt dienasgrāmatu, kas ir obligāta 1. – 4. klašu skolēniem.

49.  Ievērot pieklājību, pašsavaldīšanos un citas uzvedības kultūras prasības saskarsmē ar pedagogiem, darbiniekiem un skolas biedriem;

50.  Skolēniem ar savu uzvedību veicināt kulturālas uzvedības normu ievērošanu;

51.  Cienīt sevi un citus, turēt doto vārdu.

52.  Saudzēt skolas inventāru, telpas, mēbeles, mācību grāmatas un citus piederumus.

53.  Rūpēties par mācību grāmatu un skolas inventāra saglabāšanu. Skolas mācību grāmatas bojāšanas gadījumā tās vērtība jāatmaksā vai jāiegādājas sabojātās vietā jauna.

54.  Ievērot drošības instrukcijas, Kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos, ceļu satiksmes noteikumus mācību ekskursijās, pārgājienos, sporta un citos masu pasākumos.

55.  Ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības, darba drošības noteikumus fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības, sporta un citās mācību stundās.

56.  Ar savu rīcību un uzvedību neapdraudēt savu un citu cilvēku veselību un dzīvību.

 

V Uzvedības noteikumi

57.  Uzvedības noteikumi skolā:

57.1.              skolā un tās teritorijā aizliegta alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu glabāšana, realizēšana, iegādāšanās un lietošana, kāršu un azartspēļu spēlēšana;

57.2.              Izglītojamajiem ir aizliegta necenzētu vārdu lietošana.

57.3.              neienest skolā un tās teritorijā sprāgstvielas, kaitīgas ķīmiskās vielas;

57.4.              ierasties skolā uz mācībām lietišķā stila apģērbā, atbilstoši savam vecumam, sezonai, tīram un kārtīgam;

57.5.              uz skolas un valsts svētkiem ierasties svētku apģērbā;

57.6.              no mācībām brīvajā laikā skolas telpās uzvesties klusu, lai netraucētu pārējām klasēm mācību darbu;

57.7.              virsdrēbes (lietussargi, cepures u.c.) jāatstāj garderobē. Mācību telpās ienākt virsdrēbēs un tur tās glabāt nav atļauts;

57.8.              ielas apavi jāatstāj garderobē maisiņā, skolā drīkst atrasties tikai maiņas apavos;

57.9.              aizliegts atstāt virsdrēbēs vērtīgas personiskās mantas, skola neatbild par virsdrēbēs atstātajām vērtīgajām mantām;

57.10.          pārtikas produktus lietot tikai skolas ēdamzālē un kafejnīcā;

57.11.          aiziet no mācību stundām drīkst uz vecāku iesnieguma pamata, iepriekš informējot klases audzinātāju vai administrāciju;

57.12.          akūtas saslimšanas gadījumā var aiziet no stundām ar skolas medmāsas atļauju, par to informējot klases audzinātāju vai skolas administrāciju.

57.13.          kavējumu attaisnojošas zīmes iesniegt klases audzinātājam ne vēlāk kā 2 dienas pēc ierašanās skolā.

57.14.          kavējumus drīkst attaisnot:

 ārsts;

 mācību priekšmeta pedagogs;

 klases audzinātājs;

 vecāki.

57.15.                Vecāki drīkst attaisnot ne vairāk kā 5 kavētas dienas semestrī.

57.16.                Ārkārtas situācijās ievērot evakuācijas rīcības plānu, kas atrodas skolas gaiteņos.

58.  Uzvedības noteikumi stundā:

58.1. izslēgt stundās, pasākumos, nodarbībās mobilos telefonus, CD/DVD atskaņotājus, radio, portatīvos un plaukstdatorus. Nelietot fotoaparātus, kameras un citas ierīces, kas traucē mācību stundu. Tie nedrīkst atrasties uz sola;

58.2. stundu (nodarbību) laikā jāievēro disciplīna un klusums. Jārūpējas par kabineta un savas darba vietas kārtību un tīrību;

58.3. uz sporta stundām ierasties sporta tērpā un maiņas sporta apavos;

58.4. ja ir nokavēts stundas (nodarbības) sākums, skolēnam, ieejot mācību telpā, jāatvainojas skolotājam par stundas (nodarbības) traucēšanu;

58.5. pēc mācību stundas jāsakārto sava darba vieta, jāpaceļ papīri, pēc skolotāja uzaicinājuma jāpaceļ krēsls.

59.  Uzvedības noteikumi starpbrīdī:

59.1. starpbrīžos skolēni atstāj klases telpu;

59.2. starpbrīžos skolēni uzturas skolas telpās un labvēlīgos laika apstākļos – skolas teritorijā;

59.3. jāievēro kulturālas uzvedības un saskarsmes normas;

59.4. skolēniem jāizpilda skolas pedagogu, darbinieku un skolas dežuranta prasības;

59.5. aizliegts sēdēt uz palodzēm, grīdas, skriet pa gaiteņiem un kāpnēm;

59.6. saudzēt gaiteņos un skolas pagalmā esošos zaļos augus.

60.  Uzvedības noteikumi pasākumos:

60.1. ievērot drošības instrukcijās noteikto kārtību;

60.2. klases pasākumu laikā izglītojamais ir līdzatbildīgs par kārtību un tīrību pasākuma norises laikā;

60.3. pēc pasākuma klases telpu dalībnieki atstāj sakārtotu.

61.  Uzvedības noteikumi ēdamzālē:

Jāievēro kārtība, higiēnas prasības, kā arī saudzīgi jāizturas pret ēdnīcas inventāru. Jāievēro galda kultūru, jāveic pašapkalpošanos (saņemt pusdienas, aiznest lietotos traukus).

62.  Izglītojamajiem ir saistoši drošības un uzvedības noteikumi fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības-tehnoloģiju kabinetos, sporta zālē un sporta bāzēs.

VI Pamudinājumu un apbalvojumu kārtība

63.  Par labu mācību, sabiedrisko darbu, panākumiem mācību priekšmetu skolas un rajona olimpiādēs, aktīvu un rezultatīvu sporta darbu, izglītojamie saņem Skolas Pateicības rakstus, Atzinības rakstus un balvas;

64.  katru gadu martā klases izvirza kandidātus skolas Gada skolēnam, kuri piedalās konkursā par titula “Gada skolēns” iegūšanu;

65.  par izglītojamā centību mācībās, pozitīvu attieksmi pret darbu skolas administrācija izsaka pateicību vecākiem:

Līmenis

Amatpersona

Pamudinājumu un apbalvojumu veidi

Iespējamā rīcība

1

Priekšmeta skolotājs

 • Uzslava
 • Mutiska pateicība
 • Ieraksti dienasgrāmatās un e-klasē.
 • Pateicība vecākiem
 • Pateicības, atzinības mācību priekšmetā

Rosina augstākiem apbalvojumiem

2

Klases audzinātājs

 • Uzslava
 • Mutiska pateicība
 • Pateicība dienasgrāmatās un e-klasē.
 • Pateicība vecākiem
 • Atzinības vēstule

Rosina augstākiem apbalvojumiem

3

Direktora vietnieki

 • Atzinības par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, sportā, ārpusklases darbā;
 • Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju sveikšana;
 • Sportā – atzinības raksti u.c. apbalvojumi;
 • Pateicības raksti vecākiem

Rosina augstākiem apbalvojumiem

4

Direktors

 • Labāko skolēnu – olimpiāžu uzvarētāju, viņu skolotāju un vecāku pieņemšana;
 • Skolas iespēju izmantošana materiālo balvu piešķiršana

Rosina augstākiem pašvaldības apbalvojumiem

5

Pedagoģiskās padomes sēde

 • ·         Atzinības rakstu piešķiršana
 • ·         Informācijas ievietošana uz ziņojumu dēļa

Rosina direktoru apbalvot:

 • Uzvarētājus olimpiādēs;
 • Izlaidumā – labākos absolventus

VII Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

66.  Par stundas traucēšanu izglītojamais tiek izsūtīts no klases un dodas uz citu norādītu telpu, kur apgūst stundas vielu patstāvīgi, ko pēc tam novērtē skolotājs.

67.  Stundu sākuma kavētāji, ja viņu ierašanās traucē stundu, netiek ielaisti klasē, bet dodas uz citu norādītu telpu, kur apgūst stundas vielu patstāvīgi, ko pēc tam novērtē skolotājs

68.  Ja skolnieks stundā lieto mobilos telefonus, CD/DVD atskaņotājus, radio, portatīvos un plaukstdatorus, tie tiek atņemti, izslēgti un nodoti skolas direktorei, kura tos ievieto seifā līdz dienas beigām, vai atkārtotā gadījumā līdz vecāku ierašanās brīdim.

69.  Par necenzētu vārdu lietošanu izglītojamie raksta paskaidrojumu, bet atkārtotā gadījumā tiek sastādīts akts, kas var tikt virzīts uz Pašvaldības policiju vecāku sodīšanai.

70.  Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamais raksta paskaidrojumu skolas direktoram. Tas glabājas izglītojamā personas lietā.

71.  Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamais administrācija saskaņojot ar vecākiem var likt veikt sabiedriski lietderīgo darbu.

72.  Par atkārtotu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamais tiek aicināts uz administrācijas sēdi.

73.  Par nodarījumu klases audzinātājs, priekšmeta pedagogs vai skolas administrācija var piemērot sodu:

73.1.     izteikt mutisku vai rakstisku aizrādījumu,

73.2.      ierakstīt piezīmi e- klasē,

73.3.      ierakstīt piezīmi e - dienasgrāmatā, 1. – 4. klašu skolēniem dienasgrāmatā

73.4.      telefoniski vai elektroniski ziņot vecākiem vai aizbildņiem,

73.5.     direktors var izteikt rakstiski brīdinājumu vai rājienu, to glabā personas lietā,

73.6.     uzaicināt izglītojamo uz administrācijas sanāksmi, Skolas padomes, Vecāku padomes sēdi un dot pārbaudes laiku. Pēc tā beigām izglītojamais atskaitās par paveikto,

73.7.     uzaicināt izglītojamo kopā ar vecākiem uz pārrunām pie skolas administrācijas, uz Skolas padomes vai Vecāku padomes sēdi,

73.8.     sociālais pedagogs var rakstiski ziņot pašvaldības sociālajam dienestam.

74.  Ja izglītojamais lieto, vai ir lietojis alkoholu, ja ir aizdomas par narkotisko vielu lietošanu, skolas administrācija ziņo policijai un vecākiem, nepieciešamības gadījumā izsauc ātro medicīnisko palīdzību.

75.  Ja izglītojamais pielieto vardarbību vai veic krimināli sodāmu pārkāpumu, administrācija ziņo policijai un vecākiem.

76.  Ja izglītojamais sabojājis Skolas īpašumu, ziņo izglītojamā vecākiem un vienojas par izdarītā kaitējuma seku likvidēšanu. Ja vienošanās nav panākta, skolas administrācija ziņo policijai.

77.  Direktors lemj par pilngadīgu izglītojamo iespējām turpināt izglītību skolā:

77.1.     ja izglītojamais neattaisnoti kavē vairāk kā 20 mācību stundas;

77.2.     nav vērtējuma, vai ir nepietiekams vērtējums gadā kādā no mācību priekšmetiem;

77.3.     trīs rakstiski aizrādījumi par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

 

VIII  Kavējumu uzskaites kārtība

78.  Rīcība neattaisnoti kavētu stundu gadījumā:

78.1.          Klases audzinātājs:

78.1.1.  Ja skolēns neattaisnoti kavējis 1 stundu, tad saņem mutisku aizrādījumu no klases audzinātāja;

78.1.2.  2 - 3 stundas, tad klases audzinātājs ieraksta e-dienasgrāmatā brīdinājumu;

78.1.3.  4 - 6 stundas, tad klases audzinātājs informē skolēna vecākus telefoniski un ieraksta e- dienasgrāmatā;

78.1.4.  7 - 10 stundas, tad klases audzinātājs aicina uz sarunu skolēnu ar vecākiem;

78.1.5.  ja kavēts vairāk par 10 stundām, klases audzinātājs sadarbībā ar sociālo pedagogu organizē sarunu ar skolēnu, lai noskaidrotu kavējumu iemeslu un novērstu to cēloni.

78.2.     Sociālais pedagogs:

78.2.1.  Ja neattaisnoti kavētas no 11-15 stundām, tad sociālais pedagogs risina problēmu ar skolēnu un skolēna vecākiem vai aizbildni, pēc vajadzības pieaicina skolas atbalsta personālu;

78.2.2.  Ja kavēts vairāk par 15 stundām, sociālais pedagogs sarunā pieaicina direktora vietnieku izglītības jomā.

78.3.     Direktora vietnieks izglītības jomā :

78.3.1.  Ja kavēts vairāk par 15 stundām, tad skolēnam tiek noteiktas obligātās konsultācijas mācību priekšmetā.

78.3.2.  Ja skolēns turpina kavēt mācību stundas, jautājumu izskata skolas vadības sēdē vai vecāku padomes sēdē.

78.4.     Skolas vadība:

78.4.1.  Ja kavētas 20 stundas, tad skolēns ar vecākiem tiek izsaukts uz skolas vadības sēdi. Skolas vadības sēdē var izteikt mutisku vai rakstisku aizrādījumu, kas tiek pievienots skolēna personas lietai;

78.4.2.  Ja kavēts vairāk par 20 stundām, skola ziņo pašvaldības speciālistam.

 

IX  Disciplīnas pārkāpumu uzskaites kārtība

79.  Rīcība disciplīnas pārkāpumu gadījumā:

79.1.                    Klases audzinātājs:

79.1.1.  Ja izglītojamais pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus vienu reizi, tad raksta paskaidrojumu un klases audzinātājs ieraksta e-dienasgrāmatā brīdinājumu un atkarībā no pārkāpuma smaguma var informēt skolēna vecākus telefoniski;

79.1.2.  Ja  izglītojamais pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus vairākas reizes, tad klases audzinātājs aicina uz sarunu skolēnu ar vecākiem;

79.1.3.  Ja  izglītojamais pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus regulāri, klases audzinātājs sadarbībā ar sociālo pedagogu organizē sarunu ar skolēnu, lai noskaidrotu to iemeslu un novērstu to cēloni.

79.2.                    Sociālais pedagogs:

79.2.1.  Ja  izglītojamais pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus regulāri, tad sociālais pedagogs risina problēmu ar skolēnu un skolēna vecākiem vai aizbildni, pēc vajadzības pieaicina skolas atbalsta personālu;

79.3.                    Skolas vadība:

79.3.1.  Ja pēc sarunām sociālo pedagogu un ar vecākiem izglītojamais turpina pārkāpt iekšējās kārtības noteikumus, tad skolēns ar vecākiem tiek izsaukts uz skolas vadības sēdi. Skolas vadības sēdē var izteikt mutisku vai rakstisku aizrādījumu, kas tiek pievienots skolēna personas lietai;

79.3.2.   Ja arī pēc skolas vadības sēdes  iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšana  turpinās, skola ziņo pašvaldības speciālistam.

X Rīcība pret skolēnu agresīvu uzvedību.

80.  Par agresīvu uzvedību atdzīstama skolēna rīcība, ja tas –

 • ·         vairākkārt asi reaģē uz kaut ko;
 • ·         ātri uzbudinās neatbilstoši situācijai,
 • ·         nespēj savaldīt dusmas,
 • ·         dusmās sāk mētāt lietas,
 • ·         vāji reaģē uz ierobežojumiem,
 • ·         regulāri fiziski aizskar citus klases biedrus un skolotāju gan pats, gan ar dažādiem priekšmetiem (piemēram, šķērēm, lineālu, asu zīmuli, mēbelēm, skolas somu un citiem piederumiem).

81.  Skolēna uzvedība uzskatāma par patoloģisku , ja tā saistās ar

 • ·         pārmērīgiem kautiņiem,
 • ·         huligānismu,
 • ·         rupjību pret citiem cilvēkiem vai dzīvniekiem,
 • ·         būtiskiem mantas bojājumiem,
 • ·         dedzināšanu,
 • ·         zagšanu,
 • ·         atkārtotu melošanu,
 • ·         izvairīšanos no skolas
 • ·         bēgšanu no mājām,
 • ·         smagiem dusmu uzliesmojumiem,
 • ·         nepaklausību.

82.  Kautiņa gadījumā, jebkura pieaugušā pienākums ir nekavējoties pārtraukt  kautiņu. Vispirms kautiņš jāmēģina pārtraukt ar vārdiem, ja tas neizdodas pieaugušais nostājas pa vidu starp abiem kaušļiem. Jāizvairās no fiziskas ietekmēšanas. Ja kautiņā gūtas vidēji smagas vai smagas traumas izsauc neatliekamo palīdzību.

83.  Skolēnam, ja pret viņu vai citiem skolēniem tiek vērsta agresija nekavējoties jāinformē klases audzinātājs vai jebkurš cits pieaugušais.

84.  Skolnieks nedrīkst atbildēt uz agresiju ar kaušanos vai vārdiski aizskart uzbrucēju.

85.  Gadījumos, ja skolēns apdraud sevi vai citu skolēnu, vai skolas darbinieku veselību un dzīvību, tiek mainīta mācību vieta (skolēns maina vietu):

85.1.                    skolotājs izsauc skolas darbinieku vai izglītības iestādes direktora pilnvarotu personu, vai pedagoga palīgu, kas palīdz pārtraukt agresīvu skolēna uzvedību.

85.2.                    skolotājs uzdod mācību uzdevumu, un direktora pilnvarotais skolas darbinieks vai pedagoga palīgs nodrošina skolēnam mācības citā telpā. Vietas maiņa var ilgt no vienas stundas līdz laika, kamēr beidzas mācību diena skolā.

85.3.                    Mācību stundas vai dienas beigās skolēns nodod izpildītos uzdevumus direktora pilnvarotajai personai vai pedagoga palīgam.

86.  Ja skolēns tiešā veidā apdraud sevi un citus, pēc nepieciešamības ir jāizsauc ātrā palīdzība vai policija un jāinformē vecāki par situāciju.

87.  Ja skolēna uzvedība ir agresīva pedagogs iesaista skolas atbalsta personālu – sociālo pedagogu, izglītības psihologu. Atbalsta personāls tiekas ar skolēna vecākiem, lai informētu par viņa uzvedību, uzklausītu vecāku viedokli, un rakstiski vienojas par turpmāko sadarbību.

87.1.                    Ja vecāki sadarbojas ar skolu:

87.1.1.  sociālais pedagogs kopā ar pedagogiem, kuri strādā klasē, regulāri seko skolēna uzvedības izmaiņām – sociālais pedagogs regulāri seko skolēna uzvedības izmaiņām – fiksē pozitīvas un negatīvas izmaiņas,

87.1.2.  sociālais pedagogs sniedz atbalstu pedagogiem bērna pozitīvas uzvedības nostiprināšanā vai negatīvas uzvedības regulēšanā;

87.1.3.  psihologs sniedz atbalstu pedagogiem – konsultē, kā efektīvāk disciplinēt skolēnu, kā veiksmīgāk komunicēt ar skolēnu dažādās situācijās, sniedz atbalstu pedagogiem viņu emociju atreaģēšanā.

87.1.4.  psihologs veic skolēna psiholoģisko izpēti; sniedz ieteikumus turpmākam darbam ar skolēnu gan pedagogiem, gan skolēna vecākiem, ja nepieciešams, rekomendē apmeklēt citus speciālistus (neirologu, psihiatru).

87.1.5.  Ja izglītības iestādei nav pieejami sociālā pedagoga un psihologa pakalpojumi, izglītības iestāde lūdz pašvaldībai nodrošināt minēto speciālistu pakalpojumus.

87.1.6.  Psihologs un/vai sociālais pedagogs strādā ar klasi, kurā mācās skolēns. Atbilstoši savstarpējo attiecību, sapratnes uzlabošanas, mobinga mazināšanas programmām izglītības iestādes administrācijas pārstāvis,

87.1.7.  sociālais pedagogs un psihologs pārrunā ar visiem pedagogiem, kuri strādā ar agresīvo skolēnu, vienotas pieejas realizēšanu skolēna uzvedības regulēšanā un situācijas kontrolēšanā, kā arī kārtību, kuros gadījumos mācību stundās vēlama vairāku skolas darbinieku vienlaicīga atrašanās klasē. Piemēram, stundā piedalās sociālais pedagogs vai psihologs, vai administrācijas pārstāvis, vai kāds cits skolas administrācijas deleģēts pedagogs, kurš vēro problēmbērnu un palīdz novērst agresīvas uzvedības izpausmes, piemēram, novēršot skolēna uzmanību vai veicot citas darbības atbilstoši speciālistu ieteikumiem.

87.1.8.  Skolas psihologs vai sociālais pedagogs regulāri pārrunā ar pedagogiem situācijas saskarsmē ar problēmbērnu, palīdz pedagogiem saskatīt pozitīvās izmaiņas, nepieciešamības gadījumā sniedz pedagogiem emocionālu atbalstu.

87.1.9.  Tiek sasaukta klases vecāku sapulce, kurā piedalās skolas administrācijas pārstāvis un skolas atbalsta personāls, veicot konsultatīvu darbu pārējiem klases skolēnu vecākiem.

87.2.                    Ja vecāki nesadarbojas ar skolu vai vispār neierodas pie atbalsta personāla speciālistiem,

87.2.1.  Vecāki tiek aicināti pie skolas administrācijas pārstāvja. Skolas administrācija kopā ar atbalsta personālu pārrunā ar vecākiem radušos situāciju un ar vecākiem rakstveidā vienojas par turpmāko risinājumu (1.7.1.).

87.2.2.  Ja vecāki neierodas pēc administrācijas aicinājuma vai neiesaistās situācijas risināšanā, tad skola informē Sociālo dienestu par situāciju ar skolēnu skolā un ģimeni.

87.2.3.  Ja vecāki ierodas, bet daļēji pilda ieteikumus, piemēram, izvēlas saņemt palīdzību ārpus skolas, tad skolas atbalsta personāls vienojas ar skolēna vecākiem par termiņu, kurā vecāki sniegs skolas atbalsta personālam atgriezenisko saiti – informāciju par saņemtajiem ieteikumiem skolēna problēmas risināšanā. vēlams iesniegt apmeklēto speciālistu rakstītus ieteikumus.

87.2.4.  Izglītības iestādes atbalsta personāls kopā ar administrāciju un skolēna vecākiem pārrunā speciālistu ieteikumu realizāciju (iespējama mājmācība).

87.2.5.  Ja trīs mēnešu laikā var novērot nelielus uzlabojumus skolēna uzvedībā, tās regulēšanā, tad izglītības iestādes pedagogi, speciālisti un vecāki turpina realizēt ieteikumus.

87.2.6.  Ja trīs mēnešu laikā pēc ieteikumu realizēšanas nav vērojami nekādi uzlabojumi, tad vecāki tiek aicināti uz sarunu pie skolas atbalsta personāla un administrācijas. Sarunas laikā skolas speciālisti un pedagogi informē par ieteikumu realizēšanu un skolēna uzvedību, pārrunā iespējas koriģēt darbības plānu vai nepieciešamības gadījumā vecākiem iesaka vērsties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai izvērtētu skolēna veselības stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības programmu.

87.2.7.  Ja vecāki atsakās skolēnu vest uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, tad jāiesaista sociālais dienests un bāriņtiesa.

87.2.8.  Ja skolēnam tiek nozīmēta speciālā pamatizglītības vai vidējās izglītības programma, kura netiek integrēta izglītības iestādē, kurā mācās skolēns, tad viņa vecāki maina izglītības iestādi atbilstoši pedagoģiski medicīniskās komisijas sniegtajam atzinumam.

87.2.9.  Ja vecāki nenodrošina skolēna veselības stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības programmu, tad skola informē Sociālo dienestu.

87.2.10.                      Ja pēc Sociālā dienesta speciālistu sadarbības ar ģimeni skolēns ar savu uzvedību apdraud citus skolēnus un skolas darbiniekus vai vecāki vispār nesadarbojas ar Sociālo dienestu, tiek izskatīts jautājums par skolēna izglītības iegūšanu ārpus izglītības iestādes.  

 

 

XI Īpašie gadījumi

88.  Izglītojamajam nekavējoties jāinformē kāds no skolas darbiniekiem, ja  nepiederošas personas atrodas skolas telpās vai tās teritorijā.

89.  Skolai nepiederošās personas ienākot skolā uzkavējas 1. stāva vestibilā, lai ar dežuranta palīdzību noskaidrotu iespēju kā satikt nepieciešamo skolas darbinieku, izglītojamo.

90.  Par skolas vai citas personas personīgā īpašuma bojāšanu tiek ziņots pašvaldības policijai, lai ar policijas palīdzību segtu zaudējumus, kas izglītojamā vainas dēļ nodarīts skolai vai citām personām.

91.  Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus Skola neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību sargājošām iestādēm.

92.  Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, skola ziņo vecākiem un ātrajai medicīniskajai palīdzībai.

93.  Katrā skolas stāvā izvietots evakuācijas plāns.

94.  Katra izglītojamā pienākums ir iepazīties ar šo plānu un nepieciešamības gadījumā rīkoties atbilstoši plāna norādēm;

95.  ugunsgrēka gadījumā izglītojamajam nekavējoties jāinformē kāds no skolas darbiniekiem vai jāizsauc ugunsdzēsēji, zvanot pa tālruni 112;

96.  Par jebkura riska vai ekstremālu situāciju, kura apdraud izglītojamo drošību vai veselību, nekavējoties ir jāziņo skolas vadībai.

97.  Gadījumā, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, steidzīgi jāziņo klases audzinātājām, priekšmetu skolotājiem, skolas vadībai, atbalsta personāla vai apkalpojošā personāla pārstāvjiem.

 

XII Kārtība, kādā izglītojamos iepazīstina

ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām

98.  Izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs 1 reizi semestrī, semestra 1. nedēļā.

Izglītojamā vecākus ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs katru gadu, septembrī.

99.  Ja iekšējās kārtības noteikumos tiek veikti grozījumi, tad klases audzinātājs iepazīstina ar tiem 3 nedēļu laikā pēc to pieņemšanas.

 

XIII Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos

100.          Grozījumus var ierosināt skolas direktors, skolēnu pašpārvalde, Pedagoģiskā padome, Skolas padome, Vecāku padome un Dibinātājs.